III Ogólnopolskie Seminarium Radiacyjne PTBR

Chemia radiacyjna, chemia rodników, fotochemia

 

30 czerwca 2021 r., godz. 14:00 - 15:30, platforma: Teams

 

Zapraszamy do udziału w kolejnym ogólnopolskim seminarium naukowym poświęconym prezentacji aktualnych badań prowadzonych w różnych ośrodkach chemii radiacyjnej, chemii rodników, jak również fotochemii.

 

Seminarium prowadzone będzie na platformie zdalnej Microsoft Teams. Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Program:

14:00 - 14:30 - Angelika Artelska (Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka)

Mechanistyczne aspekty oksydatywnej konwersji próbnika CLA - chemiluminescencyjnego próbnika do detekcji anionorodnika ponadtlenkowego

Wykrywanie anionorodnika ponadtlenkowego podczas wzmożonej aktywności oksydaz NADPH może odbywać się z zastosowaniem próbników chemiluminescencyjnych, które w reakcji z reaktywnymi formami tlenu wykazują luminescencję. Do tej grupy związków zalicza się chemiluminescencyjny próbnik 2-metylo-6-fenyloimidazo[1,2-α]pirazin-3-on (CLA). Zakłada się, że próbnik CLA reaguje z anionorodnikiem ponadtlenkowym wytwarzając w dalszej kolejności wodoronadtlenek jako produkt przejściowy. Dalsze przekształcenia wodoronadtlenku prowadzą do wytworzenia produktu końcowego w stanie wzbudzonym, emitującego światło. Istotnym ograniczeniem wykorzystania próbnika CLA jest proces jego autoutleniania w roztworze. Wytworzony w procesie autoutleniania anionorodnik ponadtlenkowy w dużym stopniu utrudnia jego detekcję. Charakteryzując próbnik CLA zwrócono uwagę na mechanistyczne aspekty jego utleniania.

 

14:30 - 15:00 - Tomasz Szreder (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa)

Mechanizm degradacji radiacyjnej anionu perfluorooktanowego (PFOA)

Od początku obecnego stulecia obserwuje się duże zainteresowanie wpływem perfluorowanych kwasów organicznych na środowisko. Obserwacje wykazują że działają one niekorzystnie na reprodukcję i rozwój organizmów żywych. Wywołują zaburzenia endokrynologiczne oraz są potencjalnie kancerogenne. Bardzo niepokojące jest powszechne, globalne występowanie tych antropogenicznych substancji. Wykrywa się je zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i niezurbanizowanych, takich jak Arktyka czy Północny Pacyfik. Zanieczyszczenie wody pitnej w połączeniu ze zdolnością tych związków do bioakumulacji jest powodem ich powszechnej obecność w tkankach zwierząt oraz ludzkich.

Stabilność chemiczna związków perfluorowanych jest przyczyną braku efektywności ich usuwania ze źródeł wody powierzchniowej czy pitnej w konwencjonalnych procesach uzdatniania. Wywołuje to rosnące zainteresowanie poszukiwaniem nowych technologii oczyszczania, takich jak zaawansowane procesy utleniania / redukcji. Wykorzystanie promieniowania jonizującego jest potencjalną, interesującą alternatywą dla metod konwencjonalnych. Zrozumienie mechanizmu reakcji chemicznych inicjowanych promieniowaniem w układach wodnych zawierających te niepożądane związki ma kluczowe znaczenie dla tego rodzaju zastosowań. Umożliwia ono wstępny dobór najbardziej efektywnych warunków degradacji i składu układu. Parametry kinetyki reakcji można wykorzystać do symulacji komputerowej. Powinno to znacznie obniżyć koszty przyszłych badań poprzez ograniczenie kosztownych klasycznych testów laboratoryjnych.

 

15:00 - 15:30 - Dyskusja, sprawy różne

 

Rejestracja uczestników:

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do wszystkich osób zarejestrowanych wysłany zostanie link do spotkania na platformie Teams.

 

Organizatorzy / Komitet naukowy:

dr Konrad Skotnicki (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa)

prof. Mariusz Wójcik (Politechnika Łódzka) - vice-prezes PTBR

 


 

II Ogólnopolskie Seminarium Radiacyjne PTBR

Pola elektromagnetyczne: Telefonia 5G w Polsce

 

12 maja 2021 r., godz. 13:00 - 15:00, platforma: GoToMeeting

 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym poświęconym prezentacji problemów związanych z implementacją w Polsce systemu 5G łączności bezprzewodowej, a zwłaszcza ochroną przed ewentualnymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi ekspozycji na pola elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia tego systemu. Problematyka ta wciąż budzi duże emocje społeczne, a informacje docierające do ludności są sprzeczne. Dlatego też pragniemy przedstawić aktualny stan wiedzy i przeprowadzić dyskusję na ten temat.

 

Seminarium prowadzone będzie na platformie zdalnej GoToMeeting. Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Program:

12 maja 2021 r., godz. 13:00 - 13:10 - Otwarcie seminarium, sprawy organizacyjne

 

13:10 - 13:40 - Prof. dr hab. n. med. Marek Zmyślony (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Zespół Zagrożeń Fizycznych)

Telefonia 5G w aspekcie jej działania biologicznego

W prezentacji zostanie przedstawiona historia telefonii komórkowej ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych przed najnowszą jej generacją, tj. 5G. W skrócie przedstawione zostaną informacje na temat obecnego stanu wiedzy o działaniu biologicznym (zwłaszcza zdrowotnym) pól elektromagnetycznych o częstotliwościach przewidzianych do stosowania w systemie 5G. Omówione także będą kontrowersje jakie pojawiły się przy nowelizacji polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi.

 

13:40 - 14:10 - Prof. dr hab. Halina Abramczyk (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej)

Czy powinniśmy się bać sieci 5G (6G)? Fizyczne podstawy i medyczne konsekwencje.

Zastąpienie tradycyjnej przemocy politycznej przemocą w biologii i cyberprzestrzeni podważa zaufanie do instytucji i państw oraz nakłada większą odpowiedzialność na naukowców, którzy lepiej rozumieją zalety i niebezpieczeństwa najnowocześniejszych technologii. Podjęte zostaną próby odpowiedzi na pytania fundamentalne dla dalszego rozwoju globalnej cywilizacji: Czy staromodna etyka odpowiedzialności uczonych za losy świata  zwycięży, czy też ulegnie żądzom chciwości, korzyściom grantowym  i interesom globalnych korporacji?

 

14:10 - 14:40 - dr Piotr Politański (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Zespół Zagrożeń Fizycznych), dr hab. Paweł Bieńkowski, prof. PWr (Politechnika Wrocławska, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki)

Sieci 5G. Teoria, praktyka, perspektywy.

W prezentacji zostanie przedstawiony stan wdrożenia sieci 5G oraz prawdopodobne kierunki działań związanych z ich implementacją w Polsce w odniesieniu do założeń dotyczących rozwoju sieci.

 

14:40 - 15:00 - Dyskusja

15:00 - Zamknięcie seminarium

 

Rejestracja uczestników:

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do wszystkich osób zarejestrowanych wysłany zostanie link do spotkania na platformie GoToMeeting.

 

Organizatorzy / Komitet naukowy:

dr hab. Małgorzata Dobrzyńska, prof. NIZP-PZH – Oddział Warszawski PTBR

dr Piotr Politański (Instytut Medycyny Pracy, Łódź) – Oddział Łódzki PTBR

prof. Marek Zmyślony (Instytut Medycyny Pracy, Łódź) – prezes PTBR
 


 

I Ogólnopolskie Seminarium Radiacyjne PTBR

Chemia radiacyjna, chemia rodników, fotochemia

 

31 marca 2021 r., godz. 15:00 - 17:00, platforma: Teams

 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym poświęconym prezentacji aktualnych badań prowadzonych w różnych ośrodkach chemii radiacyjnej, chemii rodników, jak również fotochemii. Seminarium to organizowane jest w odpowiedzi na niedawną inicjatywę dr. Konrada Skotnickiego z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie i ma za zadanie wesprzeć kontakty naukowe mocno utrudnione przez obostrzenia epidemiczne. Seminarium będzie mieć charakter cykliczny. W kolejnych edycjach chcemy umożliwić prezentację wyników badań przede wszystkim przez doktorantów i innych badaczy na wczesnym etapie kariery naukowej.

 

Seminarium prowadzone będzie na platformie zdalnej Microsoft Teams. Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Program:

31 marca 2021 r., godz. 15:00 - 15:10 - Otwarcie seminarium, sprawy organizacyjne

 

15:10 - 15:40 - Konrad Skotnicki (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa)

Czy rodnik azydkowy jest zawsze jednoelektronowym utleniaczem?

Rodnik azydkowy w chemii radiacyjnej był przez wiele lat uważany za "czysty" jednoelektronowy utleniacz. Z punktu widzenia związków o znaczeniu biologicznym charakteryzuje się korzystnym potencjałem redoks (+1,33 V), co sprawiało, że był często wykorzystywany do badań porównawczych z rodnikiem hydroksylowym. Przedstawię najnowsze wyniki badań wskazujące na nieznane dotąd reakcje addycji rodnika azydkowego do związków heterocyklicznych, które należy uwzględnić podczas prowadzenia badań reakcji rodnikowych.

 

15:40 - 16:10 - Adam Sikora (Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka)

Próbniki molekularne, jako ważne narzędzia biologii redoks - badania nie tylko radiacyjne

Wykład jest omówieniem badań poświęconych charakterystyce wybranych próbników molekularnych, przede wszystkim fluorescencyjnych, przeznaczonych do detekcji reaktywnych form tlenu i azotu oraz wykorzystaniu w tych badaniach technik radiacyjnych.

 

16:10 - 16:40 - Marta Ignasiak-Kciuk (Wydział Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Sensybilizowane utlenienie modelowych peptydów i białek w warunkach tlenowych i anaerobowych - od poznania mechanizmu po potencjalne zastosowanie

Wykorzystanie sensybilizatorów w procesach utleniania białek pozwala na przesunięcie długości fali naświetlania w kierunku bardziej długofalowym. Pozwala to także na selektywne utlenienie wybranych reszt aminokwasowych z możliwością zaplanowania powstałych modyfikacji. Poznanie pełnego mechanizmu tych reakcji możliwe jest dzięki wykorzystaniu metod czasowo-rozdzielczych, analizy chromatograficznej i spektrometrii mas, a także biokrystalografii.

 

16:40 - 17:00 - Dyskusja, sprawy różne

17:00 - Zamknięcie seminarium

 

Rejestracja uczestników:

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do wszystkich osób zarejestrowanych wysłany zostanie link do spotkania na platformie Teams.

 

Organizatorzy / Komitet naukowy:

dr Konrad Skotnicki (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa)

prof. Mariusz Wójcik (Politechnika Łódzka) - vice-prezes PTBR