Władze Towarzystwa

Zgodnie ze statutem najwyższą władzą PTBR jest Walne Zebranie członków, które odbywa się co trzy lata w czasie trwania Zjazdów Krajowych.

W okresie pomiędzy zjazdami funkcję władz pełnią:  Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. 

W obecnej kadencji 2022 - 2025 we władzach PTBR zasiadają:

 

Zarząd Główny XIX Kadencji

 

Prezes

 

prof. dr hab. Marek Zmyślony

Instytut Medycyny Pracy
ul. Św. Teresy 8
90-950 Łódź
 

Wiceprezesi


prof. dr hab. Marcin Kruszewski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16
03-195 Warszawa
 

prof. dr hab. inż. Mariusz Wójcik

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej
ul. Wróblewskiego 15
93-590 Łódź
 

Sekretarz


dr Ewa M. Nowosielska
Celon Pharma S.A.

Centrum Badawczo Rozwojowe
ul. Marymoncka 15
05-152 Kazuń Nowy
 

Skarbnik

 

dr Piotr Politański

Instytut Medycyny Pracy

Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych

ul. Św. Teresy od dzieciątka Jesus 8

91-348 Łódź
 

Członek Prezydium

 

dr hab. Dorota Słonina, prof. NIO

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - PIB oddział w Gliwicach

Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

44-102 Gliwice

 

Członkowie Zarządu

 

dr hab. Małgorzata Dobrzyńska, prof. NIZP PZH-PIB
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny - PIB

 

Zakład Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

 

dr hab. Janina Kopyra, prof. UPH

 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Nauk Ścisłych, Instytut Chemii
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
 

prof. dr hab. Anna Lankoff

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Biologii, Zakład Radiobiologii i Immunologii
ul. Świętokrzyska 15

25-406 Kielce
oraz
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa
 

  dr hab Halina Lisowska, prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zakład Radiobiologii i Immunologii
ul. Świętokrzyska 15

25-406 Kielce
 

dr hab. Tomasz Rutkowski, prof. NIO

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - PIB oddział w Gliwicach
I Klinika Radioterapii i Chemoterapii
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
 

prof. dr hab. inż. Piotr Ulański

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej
ul. Wróblewskiego 15
93-590 Łódź
 

dr Maria Wojewódzka

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa
 

Kontakt z członkami Zarządu Głownego jest możliwy poprzez
tel. 261 816 153 lub e-mail podany na 'Stronie głównej'

 

 

Główna Komisja Rewizyjna

 

Przewodnicząca

 

dr Małgorzata Rochalska
Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159, blok 37
02-776 Warszawa
 

Członkowie Komisji

 

prof. dr hab. Krzysztof Bobrowski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16
03-195 Warszawa
 

dr  Aneta Cheda

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

ul. Kozielska 4
01-163 Warszawa

 

dr  hab. inż. Krzysztof Gryz

Centralny Instytut Ochrony Pracy -

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

 

Sąd Koleżeński

 

dr hab. inż. Jerzy Lech Gębicki, prof. PŁ

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej
ul. Wróblewskiego 15
93-590 Łódź
 

dr hab. Beata Biesaga, prof. NIO

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - PIB oddział w Krakowie

ul. Garncarska 11

31-115 Kraków
 

prof. dr hab. Andrzej Wójcik

Department of Genetics, Microbiology and Toxicology, Stockholm University
 Svante Arrhenius väg 16

106 91 Stockholm, Szwecja
 

 

Komisja Nagród

 

Przewodniczący

 

prof. dr hab. inż. Mariusz Wójcik

 

Członkowie Komisji

 

dr hab. Małgorzata Dobrzyńska, prof. NIZP PZh - PIB

dr hab. Tomasz Rutkowski, prof. NIO-PIB

dr hab. Dorota Słonina, prof. NIO-PIB

prof. dr hab. Marek Zmyślony