Medale i Nagrody

Medal imienia Marii Skłodowskiej-Curie

     Medal imienia patronki Towarzystwa ustanowiono na mocy decyzji Zarządu Głównego PTBR z dnia 20 marca 1980 r. Postanowiono też, że medale nadawane będą wybitnym polskim uczonym, zasłużonym w dziedzinie badań radiacyjnych oraz uczonym zagranicznym, którzy ponadto przyczynili się do rozwoju badań radiacyjnych w Polsce.
     Medal odlewany w brązie zaprojektował nieżyjący już warszawski artysta plastyk Józef Markiewicz. W 1997 r. jego nową matrycę wykonała rzeźbiarka Hanna Jelonek. Na jego awersie umieszczono podobiznę Marii Skłodowskiej-Curie i sentencję "sint sua praemia laudi" (niech zasługa zyskuje właściwą sobie nagrodę), a na rewersie symboliczne promieniowanie alfa, beta i gamma emitowane przez grudkę metalu imitującego materiał promieniotwórczy. Również na rewersie grawerowany jest numer medalu oraz imię i nazwisko laureata.
     Medal nadawany jest w głosowaniu tajnym przez Zarząd Główny PTBR. Wnioskodawcami mogą być członkowie Zarządu Głównego oraz przewodniczący Oddziałów Terenowych. Po raz pierwszy medale wręczono w czasie Zjazdu Wrocławskiego w 1983 r., a następnie w trakcie kolejnych Zjazdów Towarzystwa.

Regulamin medalu nagrodowego Marii Skłodowskiej-Curie

 

W latach 1983-2010 medale nadano następującym osobom:

Wrocław 1983        Nr 1. prof. F.S. Dainton (Wielka Brytania)
  Nr 2. prof. Maria Kopeć
  Nr 3. prof. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
     
Łódź 1986 Nr 4. prof. Jerzy Kroh
  Nr 5. prof. Tadeusz Rudnicki
  Nr 6. prof. J.F. Fowler (Wielka Brytania)
  Nr 7. prof. A.K. Pikajew (ZSRR)
     
Poznań 1989 Nr 8. prof. A. Charlesby (Wielka Brytania)
  Nr 9. prof. Antoni Dancewicz
  Nr 10. prof. Józef Mayer
  Nr 11. prof. K. Trott (Wielka Brytania)
     
Kraków 1992 Nr 12. prof. R.H. Schuler (USA)
  Nr 13. prof. J. Beer (Polska, USA)
  Nr 14. prof. Zenon Bałtrukiewicz
  Nr 15. prof. Władysław Pękala
     
Warszawa 1995 Nr 16. prof. Adolphe Chapiro (Francja)
  Nr 17. prof. Larry Kevan (USA)
  Nr 18. prof. Jan Skołyszewski
  Nr 19. prof. Zbigniew Zagórski
     
Siedlce 1998 Nr 20. prof. Jacquline Belloni (Francja)
  Nr 21. prof. Irena Szumiel
  Nr 22. prof. S. Potten (Wielka Brytania)
  Nr 23. prof. G.A. Salmon (Wielka Brytania)
  Nr 24. prof. D.A. Armstrong (Kanada)
     
Kraków 2001 Nr 25. prof. Clemens von Sonntag (Niemcy)
  Nr 26. prof. Christian Streffer (Niemcy)
  Nr 27. prof. Andrzej Płonka
  Nr 28. prof. Zbigniew Szot
     
Łódź 2004 Nr 29. prof. Klaus-Dieter Asmus (Niemcy)
  Nr 30. prof. Thomas Bally (Szwajcaria)
  Nr 31. prof. Jerzy Kaleciński
  Nr 32. prof. Stanisław Szmigielski
     
Kielce 2007 Nr 33. prof. Shulamith Schlick (USA)
  Nr 34. dr Kenneth H. Chadwick (Wielka Bytania)
  Nr 35. dr Hendrik P. Leenhouts (Holandia)
  Nr 36. prof. Jerzy Gębicki
  Nr 37. prof. Julian Liniecki
     
Siedlce 2010 Nr 38 prof. Masanori Tachiya (Japonia)
  Nr 39 prof. Eugen Illenberger (Niemcy)
  Nr 40 prof. Mieczysław Foryś
     
Warszawa 2011

medal

specjany

prof. Helene Langevin-Joliot (Francja)

Uchwała ZG PTBR 12/XV/2011

ZG PTBR w dniu 31 maja 2011 r. jednogłośnie podjął uchwałę o przyznaniu z okazji 14. Kongresu ICRR  specjalnego wydania Medalu Marii Skłodowskiej-Curie Pani Profesor Hélène  Langevin-Joliot, w dowód uznania za podtrzymywanie kontaktów z nauką polską.

     
Białowieża 2013 Nr 41 prof. Peter Wardman (Wielka Brytania)
  Nr 42 prof. Krzysztof Bobrowski
     
Siedlce 2016 Nr 43 prof. George V. Buxton (Wielka Brytania)
  Nr 44 prof. Ian Carmichael (USA)
  Nr 45 prof. Chantal Houee-Levin (Francja)
  Nr 46 prof. Anna Gasińska
     
Kielce 2019 Nr 47 prof. Yuri Berlin (USA)
  Nr 48 dr James F. Wishart (USA)
     
Gliwice 2022 Nr 49 dr Gordon L. Hug (USA)
  Nr 50 prof. Michael C. Joiner (USA)
  Nr 51 prof. Bogusław Maciejewski
  Nr 52 prof. Bronisław Marciniak

 

 

Nagrody Naukowe

     Zarząd Główny PTBR przyznaje od 1971 roku nagrody za najlepsze prace naukowe w dziedzinie promieniowania jonizującego i niejonizującego w zakresie nauk biologicznych i fizyko-chemicznych, wręczane co 3 lata w czasie Zjazdów Towarzystwa. Do 1995 r. były to nagrody pieniężne. Obecnie mają one postać pamiątkowej statuetki oraz dyplomu. Dotychczas laureatami nagród zostało ponad 200 osób, w tym ponad 30 uczonych zagranicznych.

 

 

Regulamin przyznawania nagród naukowych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

 

Laureaci nagród naukowych PTBR

2004 r.

dr inż. Jarosław Sadło – główny autor

prof. dr hab. Jacek Michalik

mgr Marek Danilczuk

mgr Joanna Perlińska

Hirosa Yamada

Satoru Takenouchi

Shuichi Shimomura

Yoshisige Uchida

Nagroda zespołowa I stopnia za cykl 3 prac nt. Badania fizykochemiczne generowanych radiacyjnie atomów i kationowych aglomeratów srebra stabilizowanych w strukturach zeolitowych i smektytowych

 

 

 

dr Iwona Grądzka – główny autor

dr Iwona Buraczewska

dr Anna Romaniewska

prof. dr hab. Irena Szumiel

prof. dr hab. Janina Kuduk-Jaworska

Nagroda zespołowa I stopnia za pracę pt. Radiosensitizing properties of novel hydroxydicarboxylato-platinum(II) complexes with high or low reactivity with thiols: two modes of action

prof. dr hab. Jerzy Gębicki – główny autor

dr hab. Andrzej Marcinek

dr Jan Adamus

dr Jacek Zielonka

Nagroda zespołowa II stopnia za cykl 10 prac nt. Radiacyjne i fotochemiczne generowanie nietrwałych połączeń chemicznych o istotnym znaczeniu poznawczym

prof. dr hab. Zofia Pietrzak-Flis – główny autor

dr Paweł Krajewski

mgr Irena Radwan

Yasuyuki Muramatsu

Nagroda zespołowa II stopnia za pracę pt. Retrospective evaluation of 131I deposition density and thyroid dose in Poland after the Chernobyl accident

dr Jan Grodkowski – główny autor

Pedatsur Neta

James F. Wishart

Nagroda zespołowa III stopnia za cykl 4 prac nt. Badania kinetyki reakcji w cieczach jonowych metodą radiolizy impulsowej

dr Maria Suplińska

 

 

 

Nagroda indywidualna III stopnia za pracę pt. Vertical distribution of 137Cs, 210Pb, 226Ra and 239,120Pu in bottom sediments from the Southern Baltic Sea in the years 1998-2000

dr hab. Magdalena Szadkowska-Nicze

 

Wyróżnienie za rozprawę habilitacyjną pt. Procesy jonowe w napromienionych stałych polimerach

dr Dorota Słonina – główny autor

Cordelia Hoikins

Wolfgang Dörr

Katarina Brankovic

Kathrin Spekl

Anna Panteleeva

Wyróżnienie za cykl 2 publikacji nt.  Wpływ promieniowania na przeżywalność keratynocytów i ludzkich fibroblastów

 

 

 

dr Małgorzata Rochalska

 

 

Wyróżnienie za cykl 4 publikacji nt. Wpływ pól magnetycznych i elektromagnetycznych na jakość i wigor roślin uprawnych

 

2007 r.

Prof. dr hab. Irena Szumiel  – główny autor

dr hab. Marcin Kruszewski

dr Teresa Bartłomiejczyk

dr Barbara Sochanowicz

mgr Aneta Goździk

dr Tomasz Ołdak

dr Maria Wojewódzka

Nagroda zespołowa I stopnia za cykl 4 prac nt. Badania mechanizmów naprawy podwójnoniciowych pęknięć DNA

 

 

 

 

prof. dr hab. Mieczysław Zielczyński – główny autor

dr hab. Natalia Golnik

mgr Piotr Tulik

mgr inż. Michał Gryziński

Nagroda zespołowa I stopnia za cykl 17 prac nt. Rekombinacyjne metody dozymetryczne

 

 

 

dr hab. Marek Zmyślony – główny autor

dr Jolanta Jajte

mgr Piotr Politański

mgr Elżbieta Rajkowska

Nagroda zespołowa I stopnia za cykl 3 prac nt. Wpływ pól elektromagnetycznych różnych częstotliwości na procesy oksydacyjne w limfocytach szczurów

prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska – główny autor

dr Agnieszka Panek

dr Zofia Rudek

mgr Anna Wiecheć

Nagroda zespołowa II stopnia za cykl 7 prac nt. Promieniowanie jonizujące w badaniach skutków biologicznych i modyfikacji podatności osobniczej na genotoksyczne i rakotwórcze oddziaływania środowiska

dr Bartłomiej Ciesielski – główny autor

dr Katarzyna Schultka

dr Anna Kobierska

mgr Renata Nowak

dr Zofia Peimel-Stuglik

Nagroda II stopnia za pracę pt. In vivo alanine/EPR dosimetry in daily clinical practice: A feasibility study

 

 

dr hab. Marek K. Janiak główny autor

dr Jolanta Wrembel-Wargocka

dr Aneta Cheda

mgr Ewa Nowosielska

dr Maria Marciniak

lek. med. Emil Lisiak

lek. med. Marek Bilski

Wyróżnienie za cykl 8 prac nt. Badania modyfikującego wpływu małych dawek promieniowania X na mechanizmy nieswoistej odporności przeciwnowotworowej u myszy

 

 

 

dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski

 

Wyróżnienie za monografię pt. Radon. Składnik swoisty wód leczniczych Sudetów.

 

2010 r.

dr hab. Maria Hilczer – główny autor

dr Małgorzata Steblecka

dr Marian Wolszczak

prof. Masanori Tachiya

Nagroda zespołowa I stopnia za cykl 3 prac nt. Badania właściwości stanu wzbudzonego elektronowo

 

dr Janina Kopyra – główny autor autor

mgr Constanze Koenig-Lehman

dr Ilko Bald

prof. dr Eugen Illenberger

Nagroda zespołowa I stopnia za pracę  A slow electron triggers the loss of both Cl atoms from the anticancer drug cisplatin: Implications for chemoradiation therapy

prof. dr hab. Zbigniew P. Zagórski

 

 

 

Nagroda indywidualna I stopnia za monografię Role of Radiation Chemistry in the Origin of Life, Early Evolution and in Transportation Through Cosmic Space

prof. dr hab. Marek K. Janiak – główny autor

dr Aneta Cheda

dr Ewa Nowosielska

dr Jolanta Wrembel-Wargocka

Nagroda zespołowa I stopnia za cykl 3 prac nt. Pobudzenie układu odpornościowego myszy poddanych jednorazowym i wielokrotnym ekspozycjom na niskie dawki promieniowania X

dr Małgorzata Wrzesień – główny autor

dr Jerzy Olszewski

prof. dr hab. Jerzy Jankowski

Nagroda zespołowa II stopnia za pracę Hand exposure to ionising radiation of nuclear medicine workers

dr Małgorzata Rochalska –główny autor

dr Aleksandra Orzeszko-Rywka

dr Karolina Grabowska

mgr Aneta Ziarnik

Nagroda zespołowa II stopnia za cykl 3 prac nt. Wpływ zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości na fizjologiczne cechy plonotwórcze roślin uprawnych

 

2013 r.

prof. dr hab. Krzysztof Bobrowski

 

 

 

Nagroda indywidualna I stopnia za cykl 3 prac przeglądowych nt. Znaczenie chemii radiacyjnej w poznawaniu procesów z udziałem wolnych rodników w układach chemicznych i biologicznych

dr hab. Dorota Światła-Wójcik – główny autor

mgr Joanna Szala-Bilnik

 

 

Nagroda zespołowa II stopnia za cykl 3 prac oryginalnych nt. Zastosowanie metod symulacyjnych do badania rodnikowych produktów radiolizy wody w układach o znaczeniu aplikacyjnym

prof. dr hab. Marek K. Janiak – główny autor

dr Aneta Cheda

dr Ewa Nowosielska

dr Jolanta Wrembel-Wargocka

Nagroda zespołowa II stopnia za cykl 3 prac nt. Przeciwnowotworowe działanie małych dawek promieniowania jonizującego u radioopornych i radiowrażliwych myszy

dr Halina Lisowska – główny autor

dr Aneta Węgierek-Ciuk

dr Anna Banasik-Nowak

prof. dr hab. Janusz Braziewicz

dr Maria Wojewodzka

prof. dr hab. Andrzej Wojcik

mgr Li Dang

mgr Sara Shakeri Manesh

mgr Alice Solazzo

dr Marta Deperas-Kaminska

dr Elina Staff

dr Siamak Haghdoost

mgr Karl Brehwens

dr Ingela Parmryd

Nagroda zespołowa II stopnia za cykl 3 prac nt. Badania nad czynnikami wpływającymi na promieniowrażliwość komórek

 

2016 r.

Dr hab. Janina Kopyra, prof. UPH – główny
autor

Dr Adrian Keller

JProf. Dr Ilko Bald

Prof. Dr Hassan Abdoul-Carime

Mr Fabris Kossoski, MSc

Prof. Dr Marcio T. do N. Varella

Nagroda zespołowa I stopnia w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii za cykl 3 prac oryginalnych nt. Oddziaływania niskoenergetycznych elektronów z pochodnymi zasad azotowych oraz nukleozydów

Dr inż. Bożena Rokita – główny
autor

Prof. dr hab.Janusz M. Rosiak

Dr hab. inż. Piotr Ulański, prof. PŁ

Dr inż. Radosław A. Wach

Dr inż. Nina Bartoszek

Professor Yosuke Katsumura

Nagroda zespołowa II stopnia w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemiiza pracę oryginalną pt. ”Hydroxyl radical-induced crosslinking and radiation-initiated hydrogel formation in dilute aqueous solutions of carboxymethylcellulose”

Dr inż. Sławomir Kadłubowski –
główny autor

Dr Estefania Achilli

Mr Gonzalo Casajus, BSc

Dr Macarena Siri

Dr Constanza Flores

Dr Silvia del V. Alonso

Professor Mariano Grasselli

Dr Rodrigo G. Queiroz

Dr Gustavo H. C. Varca

Dr hab. inż. Piotr Ulański, prof. PŁ

Dr Ademar B. Lugão

Wyróżnienie w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii za cykl 3 prac nt. Radiacyjnej syntezy nanocząstek z polimerów syntetycznych i białek

Dr hab. Dorota Słonina, prof. COI –
główny autor

Dr hab. Beata Biesaga, prof. COI

Prof. dr hab. Anna Gasińska

Mgr Anna Janecka

Mgr inż. Damian Kabat

Dr Karolina Bukowska-Strakova

Nagroda zespołowa I stopnia w dziedzinie radiobiologii za cykl 2 prac oryginalnych nt. Zjawiska nadwrażliwości na niskie dawki promieniowania jonizującego (HRS) w komórkach prawidłowych od chorych na nowotwory złośliwe

Dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ –
główny autor

Prof. dr hab. Mieczysław Puchała

Dr Aleksandra Rodacka

Dr Jacek Grębowski

Dr Katarzyna Nowak

Dr hab. inż. Marian Wolszczak, prof. PŁ

Mgr inż. Anna Konarska

Dr Beata Pasternak

Nagroda zespołowa II stopnia w dziedzinie radiobiologii za cykl 3 prac oryginalnych nt. Antyoksydacyjnych zdolności wysokohydroksylowanego fulerenu C60(OH)x, x>30 w różnych układach biologicznych

Dr Maria Suplińska – główny autor

Dr hab. Tamara Zalewska

Nagroda zespołowa I stopnia w dziedzinie higieny radiacyjnej za cykl 2 prac oryginalnych nt. Skażenia antropogenicznymi izotopami Cs-137 i Sr-90 środowiska morskiego południowego Bałtyku

Dr hab. Małgorzata Dobrzyńska,
prof. NIZP-PZH – główny autor

Mgr Aneta Gajowik

Mgr Joanna Radzikowska

Mgr Agata Sackiewicz

Nagroda zespołowa II stopnia w dziedzinie higieny radiacyjnej za pracę oryginalną pt. „The Effect of Occupational Exposure to Ionizing Radiation on the DNA Damage in Peripheral Blood Leukocytes of Nuclear Medicine Personnel”

Dr hab. Beata Biesaga, prof. COI

Nagroda indywidualna II stopnia w dziedzinie radioterapii za monografię pt. „Ocena prognostycznej wartości infekcji HPV16 i wybranych cech biologicznych płaskonabłonkowego raka szyjki macicy u chorych poddanych jednoczesnej chemioradioterapii opartej na cisplatynie”

 

2019 r.

Dr inż. Adam Sikora – główny autor

Dr inż. Dawid Dębski

Mgr inż. Renata Szmulik-Izydorczyk

Dr hab. inż. Jacek Zielonka

Dr inż. Bartosz Michałowski

Dr inż. Małgorzata Jakubowska

Mgr inż. Karolina Dębowska

Dr inż. Jan Adamus

Prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek

Prof. Balaraman Kalyanaraman

Nagroda zespołowa I stopnia w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii za oryginalną pracę naukową pt. „Mechanism of oxidative conversion of Amplex Red to resorufin: Pulse radiolysis and enzymatic studies”

Dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik, prof. PŁ  – główny autor

Dr hab. inż. Marian Wolszczak, prof. PŁ

Mgr inż. Łukasz Kaźmierczak

Nagroda zespołowa II stopnia w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii za cykl 3 oryginalnych prac naukowych nt. ”Reakcje produktów radiolizy w układach wodnych o znaczeniu aplikacyjnym”

Dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski – główny autor

Dr hab. inż. Piotr Ulański, prof. PŁ

Dr hab. inż. Marian Wolszczak, prof. PŁ

Prof. dr hab. inż. Janusz M. Rosiak

Dr. Gustavo H. C. Varca

Dr. Ademar B. Lugão

Dr. Gabriela N. Fazolin

Mgr inż. Małgorzata Matusiak

Mgr inż. Sebastian Sowiński

Wyróżnienie w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii za cykl 3 oryginalnych prac naukowych nt. „Radiacyjna synteza nanocząstek z polimerów naturalnych (białek) i syntetycznych”

Dr hab. Dorota Słonina, prof. COI – główny autor

Dr hab. Beata Biesaga, prof. COI

Mgr inż. Aleksandra Kowalczyk

Mgr inż. Anna Janecka-Widła

Mgr inż. Damian Kabat

Dr Wiktor Szatkowski

Nagroda zespołowa I stopnia w dziedzinie radiobiologii za oryginalną pracę naukową pt. „Low-dose hypersensitive response for residual pATM and gH2AX foci in normal fibroblasts of cancer patients”

Dr Ewa M. Nowosielska – główny autor

Dr Aneta Cheda

Płk dr Robert Zdanowski

Dr hab. Sławomir Lewicki

Dr Bobby R. Scott

Prof. dr hab. Marek K. Janiak

Nagroda zespołowa II stopnia w dziedzinie radiobiologii za oryginalną pracę naukową pt. „Effect of internal contamination with tritiated water on the neoplastic colonies in the lungs, innate anti-tumour reactions, cytokine profile, and haematopoietic system in radioresistant and radiosensitive mice”

Mgr Katarzyna Walczak – główny autor

Dr Jerzy Olszewski

Mgr Katarzyna Domeradzka-Gajda

Dr Piotr Politański

Mgr Kornelia Kowalczyk

Dr hab. Maciej Stępnik, prof. IMP

Nagroda zespołowa II stopnia w dziedzinie higieny radiacyjnej za cykl 2 oryginalnych prac naukowych nt. „Narażenie na radon”

Dr hab. Małgorzata Dobrzyńska, prof. NIZP-PZH – główny autor

Mgr Aneta Gajowik

Mgr Joanna Radzikowska

Wyróżnieniew dziedzinie higieny radiacyjnej za cykl 2 oryginalnych prac naukowych nt. „Przeciwdziałanie lub łagodzenie skutków promieniowania jonizującego przez przeciwutleniacze pochodzenia naturalnego”

Dr inż. Jolanta Karpowicz – główny autor

Dr inż. Krzysztof Gryz

Dr inż. Jarosław Kieliszek

Dr inż. Jaromir Sobiech

Mgr inż. Wiesław Leszko

Dr inż. Patryk Zradziński

Nagroda zespołowa I stopnia w dziedzinie bioelektromagnetyzmu i ochrony przed promieniowaniem niejonizującym za cykl 3 oryginalnych prac naukowych nt. „Ocena bezpośrednich i pośrednich zagrożeń elektromagnetycznych w miejscu pracy metodami symulacji komputerowych i pomiarów”

Dr hab. Beata Biesaga, prof. COI – główny autor

Dr Anna Mucha Małecka

Mgr inż. Anna Janecka-Widła

Lek. Med. Marta Kołodziej-Rzepa

Dr Sława Szostek

Dr hab. Dorota Słonina, prof. COI

Mgr inż. Aleksandra Kowalczyk

Dr  Krzysztof Halaszka

Dr Marcin Przewoźnik

Wyróżnieniew dziedzinie radioterapii za cykl 2 oryginalnych prac naukowych nt. „Wykrywanie i występowanie wirusów brodawczaka ludzkiego (HPV) w nowotworach terenu głowy i szyi oraz znaczenie infekcji HPV dla wyników leczenia (w tym radioterapii) chorych na tego typu nowotwory”

Prof. dr hab. Marek K Janiak – główny autor

Mgr Marta Wincenciak

Dr Aneta Cheda

Dr Ewa M. Nowosielska

Prof. Edward J. Calabrese

Nagroda zespołowa I stopniaza artykuł przeglądowy pt. „Cancer immunotherapy: how low-level ionizing radiation can play a key role”

 

2022 r.

dr hab. inż. Piotr Szajerski – główny autor

mgr inż. Agnieszka Bogobowicz

mgr inż. Andrzej Gąsiorowski

dr inż. Joanna Celińska

dr inż. Rafał Anyszka

mgr inż. Radosław Walendziak

mgr inż. Michał Lewandowski

Nagroda zespołowa I stopnia w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii za cykl 3 prac naukowych nt. "Efekty radiacyjne w kompozytach polimerowo-mineralnych, ocena możliwości ich zastosowania do zabezpieczania odpadów promieniotwórczych oraz wytwarzania materiałów konstrukcyjnych"

dr hab. Janina Kopyra  – główny autor

dr hab. Hassan Abdoul-Carime

dr Franck Rabilloud

Nagroda zespołowa II stopnia w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii za cykl 3 prac naukowych nt. "Reakcje indukowane przez elektrony o niskich energiach"

dr Agnieszka Szurko – główny autor

dr Marzena Rams-Baron

prof. Franz-Peter Montforts

dr Daniela Bauer

dr Patrycja Kozub

prof. Jerzy Gubernator

mgr Sandra Altmann

prof. Agata Stanek

prof. Aleksander Sieroń

prof. Alicja Ratuszna

Wyróżnienie w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii za publikację pt. "Photodynamic performance of amphiphilic chlorin e6 derivatives with appropriate properties: A comparison between different-type liposomes as delivery systems"

dr hab. Beata Biesaga, prof. NIO – główny autor

dr Anna Mucha-Małecka

mgr inż. Anna Janecka-Widła

mgr Kaja Majchrzyk

lek. med. Marta Kołodziej-Rzepa

Nagroda zespołowa I stopnia w dziedzinie radiobiologii za cykl 3 prac naukowych nt. "Poszukiwanie nowych biologicznych czynników prognostycznych i predykcyjnych dla radioterapii i jednoczesnej chemioradioterapii chorych na HPV16 zależne nowotwory narządów głowy i szyi"

dr Aneta Cheda - główny autor

dr Ewa M. Nowosielska – główny autor

prof. dr hab. Marek Janiak

prof. dr hab. inż. Jerzy Gębicki

prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek

prof. dr hab. Stefan Chłopicki

mgr inż. Mateusz Pocięgiel

mgr Łukasz Cheda

dr hab. Antoni Więdłocha

prof. dr hab. Paweł Szymański

Nagroda zespołowa II stopnia w dziedzinie radiobiologii za cykl dwóch prac naukowych nt. "Wykorzystanie modelu mysiego w badaniach nad skutkami biologicznego działania małych i wysokich dawek promieniowania jonizującego"

dr Justyna Miszczyk – główny autor

dr Agnieszka Panek

dr Kamila Rawojć

Wyróżnienie w dziedzinie radiobiologii za cykl 3 prac naukowych nt. "Odmienny charakter odpowiedzi komórek na terapeutyczną wiązkę protonową w odniesieniu do promieniowania X"

dr Anna Mucha Małecka - główny autor

dr hab. Beata Biesaga, prof. NIO

dr Krzysztof Małecki

mgr. inż. Anna Janecka-Widła

lek. med. Natalia Amrogowicz

lek. med. Konrad Urbanek

lek. med. Agnieszka Chrostowska

lek. med. Marcin Przewoźnik

prof. dr hab. Maciej Modrzejewski

Nagroda zespołowa I stopnia w dziedzinie radioterapii za cykl 3 prac naukowych nt. "Poszukiwanie czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych na raka krtani leczonych napromienianiem"

prof. dr hab. Anna Lankoff – główny autor

dr Malwina Czerwińska

prof. dr hab. Aleksander Bilewicz

prof. dr hab. Marcin Kruszewski

dr Aneta Węgierek-Ciuk

prof. Giulio Fracasso

dr hab. Marek Pruszyński

dr hab. Agnieszka Majkowska-Pilip

dr Rafał Walczak

dr Urszula Karczmarczyk

dr Kamil Tomczyk

dr hab. Kamil Brzóska

prof. dr hab. Piotr Garnuszek

prof. dr hab. Renata Mikołajczak

Nagroda zespołowa II stopnia w dziedzinie radioterapii za cykl 3 prac naukowych nt. "Targeted Radionuclide Therapy of Prostate Cancer"

dr inż. Andrzej Gąsiorowski – główny autor

dr hab. inż. Piotr Szajerski

dr José Francisco Benavente Cuevas

Nagroda zespołowa I stopnia w dziedzinie higieny radiacyjnej za cykl 3 prac naukowych nt. "Zastosowanie szkieł fosforanowych domieszkowanych metalami ziem rzadkich w dozymetrii promieniowania jonizującego"

dr inż. Krzysztof Fornalski – główny autor

mgr inż. Łukasz Adamowski

prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński

inż. Rafał Jarmakiewicz

inż. Aleksandra Powojska

dr Joanna Reszczyńska

Nagroda zespołowa II stopnia w dziedzinie higieny radiacyjnej za publikację pt. "The radiation adaptive response and priming dose influence: the quantification of the Raper–Yonezawa effect and its three‑parameter model for postradiation DNA lesions and mutations"

dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. IMiGW – główny autor

dr Paweł Przygrodzki

dr Maria Suplińska

dr Michał Saniewski

Wyróżnienie w dziedzinie higieny radiacyjnej za publikację pt. "Geochronology of the southern Baltic Sea sediments derived from 210Pb dating"

dr hab. inż. Patryk Zradziński – główny autor

dr hab. inż. Jolanta Karpowicz

dr hab. inż. Krzysztof Gryz

dr inż. Leszek Morzyński

dr inż. Rafał Młyński

dr inż. Grzegorz Owczarek

mgr inż. Adam Swidziński

mgr inż. Konrad Godziszewski

dr inż. Victoria Ramos

Nagroda zespołowa I stopnia w dziedzinie bioelektromagnetyzmu i ochrony przed promieniowaniem niejonizującym za cykl 3 prac naukowych nt. "Modelowanie komputerowe zagrożeń elektromagnetycznych związanych z użytkowaniem technologii Internetu Rzeczy"

dr Katarzyna Sklinda – główny autor

dr hab. inż. Jolanta Karpowicz

dr inż. Andrzej Stępniewski

Wyróżnienie w dziedzinie bioelektromagnetyzmu i ochrony przed promieniowaniem niejonizującym za publikację pt. "Electromagnetic Exposure of Personnel Involved in Cardiac MRI Examinations in 1.5T, 3T and 7T Scanners"

prof. dr hab. Marek Janiak – główny autor

mgr inż. Mateusz Pocięgiel

dr James S. Welsh

Nagroda zespołowa I stopnia za artykuł przeglądowy pt. Time to rejuvenate ultra-low dose whole-body radiotherapy of cancer