Zjazdy PTBR

      Zjazdy Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie odbywają się co 3 lata. Dotychczas odbywały się w: Warszawie (1969, 1979, 1985), Poznaniu (1971, 1989), Łodzi (1973, 1986, 2004), Krakowie (1976, 1992, 2001), Wrocławiu (1983), Siedlcach (1998, 2010, 2016), Kielcach (2007, 2019), Białowieży (2013). Przeciętnie bierze w nich udział około 150 osób. Tematyka Zjazdów obejmuje dziedziny: chemia radiacyjna, radiobiologia i radiotrapia, ochrona radiologiczna, promieniowanie niejonizujące i bioelektromagnetyzm. W trakcie Zjazdów PTBR nadawane są medale imienia patronki Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie oraz indywidualne lub zespołowe nagrody i wyróżnienia.

 

 

Szkoły Jesienne

      PTBR organizuje co 2 - 4 lata Szkoły Jesienne, czyli pięciodniowe spotkania naukowe poświęcone upowszechnianiu najnowszej wiedzy dotyczącej działania promieniowania jonizującego i niejonizującego. Pierwsza Szkoła Jesienna odbyła się już w 1970 r. W Szkołach biorą udział pracownicy  instytutów badawczych, wyższych uczelni, stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektoratów ochrony środowiska, przemysłu, itp.

Szkoły Jesienne tradycyjnie organizowane są we wrześniu, październiku lub listopadzie w Zakopanem.

 

 

Nr

Data

Tematyka Szkoły

I

5-10 października 1970

Źródła promieniowania i metodyka pracy w badaniach radiacyjnych

II

2-7 października 1972

Metody fotochemiczne i fotobiologiczne w laboratoriach radiacyjnych

III

październik 1974

Aktualne zagadnienia radiobiologii ze szczególnym uwzględnieniem późnych skutków promieniowania

IV

październik 1975

Technika radiacyjna w rolnictwie i technologii żywności

V

26 września -
01 października 1977

Sterylizacja, konserwacja i utrwalanie radiacyjne

VI

15-21 października 1978

Aktualne zagadnienia dozymetryczne w eksperymencie radiobiologicznym dla potrzeb medycyny i rolnictwa

VII

19-24 października 1981

Technika radiacyjna i izotopowa w ochronie środowiska naturalnego - potrzeby, możliwości i praktyka

VIII

22-26 października 1984

Energetyka jądrowa - jej wpływ na populacje ludzkie i ich naturalne środowisko

IX

21-25 października 1985

Technika radiacyjna w produkcji i modyfikacji materiałów polimerowych

X

19-23 października 1987

Działanie biologiczne, zastosowanie medyczne i ochrona przed polami magnetycznymi i elektromagnetycznymi

XI

24-29 października 1988

Awarie reaktorów jądrowych i ich skutki

XII

15-19 października 1990

Radiacyjne problemy energetyki jądrowej w Polsce

XIII

14-18 października 1991

Technika radiacyjna w medycynie, ochronie środowiska i przemyśle rolno spożywczym

XIV

18-22 października 1993

Wpływ fal elektromagnetycznych na organizmy żywe

XV

17-22 października 1994

Żywność napromieniowana

XVI

14-18 października 1996

Czarnobyl - 10 lat później. Skutki zdrowotne, skażenie środowiska i żywności

XVII

22-26 września 1997

Radon - występowanie, konsekwencje

XVIII

23-27 października 2000

Oddziaływanie biologiczne, ryzyko zdrowotne i ochrona przed działaniem pól elektromagnetycznych.

XIX

14-18 października 2002

Promieniowanie jonizujące w medycynie. Narażenie i ochrona pacjentów, kontrola jakości, przepisy prawne.

XX

18-22 października 2004

Pola elektromagnetyczne w środowisku komunalnym i w środowisku pracy - źródła i oddziaływanie na człowieka

XXI

9-13 października 2006

Czarnobyl - 20 lat później, skażenia środowiska i żywności, skutki zdrowotne. Energetyka jądrowa w Polsce: za i przeciw

XXII

20-24 października 2008

Pola elektromagnetyczne w środowisku: problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne

XXIII  5-9 listopada 2012 

Współczesne zagrożenia ze strony promieniowania jonizującego i niejonizującego – zasady przeciwdziałania i udzielania pomocy poszkodowanym

XXIV 12-16 października 2015 Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i niejonizujacym. Nowe uregulowania prawne, źródła, problemy pomiarowe.
XXV 15-19 października 2018 Nowe uregulowania w ochronie przed polami elektromagnetycznymi i promieniowaniem jonizującym.