KOMISJA ds. PROBLEMÓW   BIOELEKTROMAGNETYCZNYCH 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ RADIACYJNYCH

 

SKŁAD KOMISJI

 1. Dr Halina Aniołczyk – Przewodnicząca
 2. Dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, profesor ucz. (Kierownik Pracowni Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej)
 3. Prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz (kierownik Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy)
 4. Prof. dr hab. med. Grzegorz Cieślar (kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej - Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
 5. Dr hab. inż. Krzysztof Gryz (kierownik Pracowni Zagrożeń Elektromagnetycznych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB)
 6. Dr inż. Jolanta Karpowicz (kierownik Zakładu Bioelektromagnetyzmu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB)
 7. Dr inż. Jarosław Kieliszek (kierownik Zespołu Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii)
 8. Prof. dr hab. inż. Roman Kubacki (Zakład Radiokomunikacji Wojskowej Akademii Technicznej)
 9. Dr Piotr Politański (kierownik Pracowni Zagrożeń Elektromagnetycznych Instytutu Medycyny Pracy)
 10. Dr Małgorzata Rochalska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Fizjologii Roślin)
 11. Mgr Stefan Różycki
 12. Prof. dr hab. med. Aleksander Sieroń (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Collegium Ignatianum w Krakowie.
 13. Dr Elżbieta Sobiczewska (Pracownia Biologicznego Oddziaływania Pól Elektromagnetycznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii)
 14. Dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHE (kierownik Zakładu Ochrony Mikrofalowej i Pracowni Biologicznego Oddziaływania Pól Elektromagnetycznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii)
 15. Dr inż. Marek Szuba (Zespół Elektroenergetyki Przemysłowej Politechniki Wrocławskiej)
 16. Prof. dr hab. inż. Hubert Trzaska (emerytowany profesor w Politechnice Wrocławskiej)
 17. Prof. dr hab. n. med. Marek Zmyślony (kierownik Zakładu Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy)
 18. Dr hab. inż. Patryk Zradziński (Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB)

 

REGULAMIN

Komisja Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych ds. Problemów Bioelektromagnetycznych (nazywana dalej Komisją) została powołana w celu inicjowania i popierania działań mających na celu ochronę środowiska i osób przed oddziaływaniem  pola elektromagnetycznego (PEM).

Siedzibą Komisji jest Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, ul. Św. Teresy 8.

Zadania Komisji:

 1. opracowanie propozycji zasad ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem PEM, adekwatnych do współczesnej oceny i zarządzania ryzykiem;
 2. opracowywanie obiektywnych i opartych na podstawach naukowych opinii na temat oddziaływania PEM o częstotliwości 0-300 GHz na ludzi i środowisko w świetle aktualnego stanu wiedzy;
 3. przygotowanie propozycji poziomów dopuszczalnej ekspozycji środowiskowej i zawodowej;
 4. inicjowanie i popieranie badań naukowych z zakresu bioelektromagnetyzmu prowadzonych w Polsce;
 5. współpraca z podobnymi komisjami i organizacjami na świecie, a zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, m.in. w celu przyszłej harmonizacji zasad ochrony przed oddziaływaniem PEM;
 6. popularyzacja zagadnień dotyczących biologicznego działania  i ryzyka związanego z PEM.

Członkostwo:

W skład Komisji wchodzą:

 1. osoby tworzące grupę inicjatywną tej Komisji, po indywidualnym wyrażeniu zgody przez każdą z nich;
 2. członkowie PTBR będący specjalistami w dziedzinie bioelektromagnetyzmu, którzy legitymują się publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych lub technicznych i uzyskali rekomendację dwóch członków Komisji (deklaracja członkowska). O przyjęciu kandydata do Komisji decyduje głosowanie jej członków (co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Komisji). 

Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego na okres 4 lat. Funkcję przewodniczącego można pełnić co najwyżej dwie kadencje.

 

Deklaracja członkowska - pobierz pilk w formacie WORD)

 

Deklarację należy przesłać na adres:

prof. Marek Zmyślony
Komisja PTBR ds. Problemów Bioelektromagnetycznych
Instytut Medycyny Pracy,
ul. Św. Teresy 8
skr. poczt. 199
90-950 Łódź

 

 

REZOLUCJA KOMISJI ds. Problemów Bioelektromagnetycznych w sprawie DOPUSZCZALNYCH NARAŻEŃ LUDNOŚCI  NA POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

Rezolucja Komisji ds. Problemów Bioelektromagnetycznych w sprawie ODDZIAŁYWANIA NA ZDROWIE SYSTEMÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ