Regulamin przyznawania nagród naukowych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

 

1. Przedmiot nagród i warunki zgłaszania prac

a) Przedmiotem nagrody mogą być:

-         oryginalne prace naukowe z zakresu badań radiacyjnych, pojedyncze lub stanowiące cykl nie więcej niż trzech spójnych tematycznie prac

-         prace upowszechniające i uogólniające wiedzę w zakresie badań radiacyjnych (artykuły przeglądowe, podręczniki, monografie),

opublikowane w języku polskim lub w jednym z języków kongresowych w wydawnictwach indeksowanych.

b) Warunkiem zgłoszenia pracy do nagrody jest opublikowanie jej w okresie od stycznia roku, w którym odbył się ostatni Zjazd Towarzystwa do terminu składania zgłoszenia, ustalonego niniejszym regulaminem.

c) Warunkiem zgłoszenia pracy do nagrody jest przynależność do PTBR co najmniej jednego ze współautorów przez co najmniej jeden rok przed terminem ogłoszenia konkursu.

d) Członek Komisji nagród, będący współautorem zgłoszonej do konkursu pracy, jest wyłączony z postępowania konkursowego dotyczącego dziedziny, do której zakwalifikowano pracę i nie partycypuje w nagrodzie.

 

2. Rodzaje nagród

a) Nagrody przyznawane będą w następujących dziedzinach:

-         chemia radiacyjna i fotochemia

-         radiobiologia

-         radioterapia

-         higiena radiacyjna (ochrona radiologiczna, promieniowanie jonizujące w środowisku naturalnym, itp.)

-         bioelektromagnetyzm i ochrona przed promieniowaniem niejonizującym.

b) Za oryginalne prace naukowe przyznaje się nie więcej niż po dwie nagrody w każdej dziedzinie, I i II stopnia lub równocenne.

c) Za podręczniki, monografie i artykuły przeglądowe przyznaje się nie więcej niż dwie nagrody (niezależnie od dziedziny), I i II stopnia lub równocenne.

d) Komisja Nagród może wnioskować do Zarządu Głównego o przyznanie dodatkowo jednego wyróżnienia z każdej dziedziny (niezależnie od rodzaju pracy).

e) Formę nagrody każdorazowo ustala Zarząd Główny przed ogłoszeniem konkursu.

 

3. Tryb i terminy zgłaszania prac do nagród

a) Zarząd Główny ogłasza konkurs o nagrody PTBR w roku poprzedzającym Zjazd, nie później niż 9 miesięcy przed terminem Zjazdu. Członkowie Towarzystwa są powiadamiani o konkursie przez Sekretariat Zarządu Głównego. Do zawiadomienia dołącza się wyciąg z niniejszego regulaminu.

b) Ostateczny termin dostarczania wniosków o nagrodę do Komisji Nagród Zarządu Głównego, ogłoszony w zawiadomieniu o konkursie, upływa na 6 miesięcy przed terminem Zjazdu.

c) Prawo inicjatywy zgłoszenia pracy do nagrody posiadają:

-         członkowie PTBR, jako autorzy i jako osoby postronne

-         Zarządy Oddziałów PTBR

-         instytuty badawcze, szkoły wyższe oraz inne instytucje, w których praca została wykonana.

d) Do wniosku należy dołączyć trzy egzemplarze oryginalne lub kopie opublikowanej pracy, listę wszystkich autorów, ich stopnie naukowe, adresy instytucji, w których są zatrudnieni oraz informacje o członkostwie PTBR. Należy również określić, do której dziedziny (por. punkt 2a)  autorzy kwalifikują swoją pracę i zaproponować dwóch lub trzech naukowców polskich jako potencjalnych recenzentów.

 

4. Tryb oceny pracy i przyznawania nagród

a) Komisja Nagród Zarządu Głównego PTBR jest ciałem opiniodawczym. Nagrody przyznaje, w oparciu o wniosek Komisji, Zarząd Główny PTBR.

b) Komisja Nagród przesyła każdą nadesłaną pracę dwóm recenzentom, wybranym przez Komisję na posiedzeniu niejawnym. Komisja przedstawia recenzentom na piśmie propozycję opracowania recenzji według załączonego formularza.

c) Po uzyskaniu recenzji, Komisja Nagród opracowuje wniosek do Zarządu Głównego o przyznanie nagród. Obrady i wyniki głosowania Komisji są poufne.

e) Przewodniczący Komisji przedstawia wniosek Zarządowi Głównemu PTBR najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem Zjazdu.

f) Zarząd Główny zatwierdza bądź odrzuca (całkowicie lub częściowo) wniosek Komisji.

 

5. Wręczanie nagród

a) Wręczanie nagród odbywa się w czasie Zjazdu PTBR w specjalnie wyznaczonym punkcie porządku dziennego Zjazdu.

b) Laureaci powiadamiani są o fakcie przyznania nagrody co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem Zjazdu.

c) Wyniki konkursu Zarząd Główny PTBR zamieszcza na stronie internetowej Towarzystwa.