XIX Walne Zebranie Członków PTBR

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie informuje, że 23 września 2022 r. (środa) o godz. 16:30 w pierwszym terminie i o godz. 16:45 w drugim terminie, w Auli im. Jeremiego Święckiego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach przy ulicy Wybrzeże Armii Krajowej 15, odbędziesię XIX Walne Zebranie Członków PTBR.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie XIX Walnego Zebrania Członków PTBR

2. Wybór przewodniczącego Zebrania i ustalenie porządku obrad

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5. Przyjęcie Protokołu XVIII Walnego Zebrania Członków PTBR

6. Przedstawienie:

     a) Sprawozdań Zarządu Głównego – merytorycznego i finansowego

     b) Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej

7. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu
    Zarządowi Głównemu PTBR XVIII Kadencji

8.Wyłonienie kandydatów do funkcji Prezesa ZG PTBR

  Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

9. Wyłonienie kandydatów do Zarządu Głównego PTBR

   Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania

10. Wyłonienie kandydatów do:

       a) Głównej Komisji Rewizyjnej

       b) Sądu Koleżeńskiego

   Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania 

11. Sprawy różne i wolne wnioski 

12. Głosowanie zgłoszonych uchwał i wniosków. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

13. Zamknięcie XIX Walnego Zebrania.